Θέση Εργασίας

Protection Assistant

Danish Refugee Council (DRC)

Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) προσλαμβάνει έναν/μια Protection Assistant, για την Αθήνα, Ελλάδα.

Προφίλ Οργάνωσης
 • Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) είναι μια ανθρωπιστική, μη κυβερνητική και μη κερδοσκοπική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1956, και δραστηριοποιείται σε 30 χώρες σε όλο τον κόσμο. Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων λειτουργεί βάσει 3 παγκόσμιων στρατηγικών στόχων: τη διάσωση ζωών και την ανακούφιση των άμεσων δεινών μεταξύ των ανθρώπων που πλήττονται από συγκρούσεις και απο την έλλειψη προστασίας, την αποκατάσταση και την ανάπτυξη των μέσων διαβίωσης, και τις θεσμικές και οργανωτικές αλλαγές που συμβάλλουν στην προστασία των δικαιωμάτων των ανθρώπων και στον ειρηνικό χειρισμό των συγκρούσεων.
  Το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων (DRC) λειτουργεί στην Ελλάδα από το Νοέμβριο του 2015, με σκοπό να παρέχει στήριξη στο ελληνικό υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής και δουλεύει με σκοπό να εξασφαλίσει αξιοπρεπείς συνθήκες υποδοχής για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που φθάνουν στο νησί της Λέσβου. Τον Μάρτιο του 2016 το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων επέκτεινε τις δραστηριότητές του και στις περιοχές της Αθήνας, της Λάρισας και της Θεσσαλονίκης ανταποκρινόμενο στο μεταβαλλόμενο πλαίσιο και στη συσσώρευση των προσφυγικών πληθυσμών στην ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ διατηρεί ακόμα τις δραστηριότητες προστασίας που παρέχει στο νησί της Λέσβου. Στην ηπειρωτική Ελλάδα, το Δανικό Συμβούλιο Προσφύγων αυτή τη στιγμή παρέχει υποστήριξη στις Ελληνικές αρχές στην Υποστήριξη και Διαχείριση Πεδίων (Site Management Support - SMS), παρόμοια με τους ρόλους και τις αρμοδιότητες του διαχειριστή του πεδίου και του υπεύθυνου του (CCCM), σε 10 διαφορετικά πεδία προσφύγων.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Υπό την επίβλεψη του/της Protection Officer και του/της Protection Τeam Leader και σε στενή συνεργασία με άλλες ομάδες της DRC που δραστηριοποιούνται στους χώρους φιλοξενίας της Αττικής, ο/η Protection Assistant θα συνεισφέρει στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων προστασίας της DRC στα κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων. Ο Protection Assistant θα διατηρεί καλές σχέσεις με τους επωφελούμενους καθώς και με άλλους αρμόδιους φορείς και μη κυβερνητικές οργανώσεις για να υποστηρίζει την σωστή υλοποίηση των δράσεων προστασίας και των στόχων προστασίας της DRC.
Αρμοδιότητες
 • Να υποστηρίζει την υλοποίηση των συμφωνηθέντων δράσεων προστασίας.
 • Να παρακολουθεί και να καταγράφει τις ανάγκες των επωφελούμενων.
 • Να συμμετέχει σε αξιολογήσεις με απώτερο σκοπό στην αναγνώριση, καταγραφή και συνεχή παρακολούθηση θεμάτων προστασίας.
 • Να υποστηρίζει στην χαρτογράφηση των υπηρεσιών και την ανάπτυξη αποτελεσματικών δικτύων παραπομπών.
 • Να αναγνωρίζει άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και να διευκολύνει στις απαραίτητες ενέργειες- όπως παραπομπές σε εξειδικευμένες οργανώσεις και προστατευτική συνοδεία όποτε είναι απαραίτητη.
 • Να παραπέμπει υποθέσεις προστασίας σύμφωνα με τα συμφωνηθέντα πρότυπα μιας ποιοτικής και ολοκληρωμένης παραπομπής, την ολοκληρωμένη ενημέρωση πριν από τη διαδικασία παραπομπής, την παρακολούθηση ώστε να διασφαλιστεί οτι οι υπηρεσίες θα παρασχεθούν εγκαίρως και με ταυτόχρονη διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων του επωφελούμενου.
 • Να υποστηρίζει τις διανομές που πραγματοποιεί η DRC—εξασφαλίζοντας πως τα άτομα που ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες προτεραιοποιούνται και εξυπηρετούνται.
 • Να επιβλέπει τις παρεχόμενες υπηρεσίες στους χώρους φιλοξενίας , να καταγράφει και να αναφέρει τα όποια ευρήματα ώστε οι αρχές προστασίας των προσφύγων να διαχέονται σε όλα τα προγράμματα της DRC.
 • Να προσφέρει τις κατάλληλες πληροφορίες στους επωφελούμενους σχετικά με τα δικαιώματά τους και τις διαθέσιμες υπηρεσίες.
 • Να συμμετέχει σε ενημερώσεις διάχυσης πληροφορίας και ευαισθητοποίησης για θέματα που αφορούν τους επωφελούμενους.
 • Να συμμετέχει σε απογραφές του πληθυσμού και ασκήσεις επιβεβαίωσης/επαλήθευσης, εξασφαλίζοντας ότι συλλέγονται τα απαραίτητα δεδομένα.
 • Να ενθαρρύνει, να υποστηρίζει και να παρακολουθεί δίκτυα προστασίας που σχηματίζονται μέσα στην κοινότητα των επωφελούμενων στα κέντρα φιλοξενίας προσφύγων.
 • Να συντάσσει αναφορές παρακολούθησης θεμάτων κοινωνικής προστασίας και να συνεισφέρει στο σχεδιασμό εργαλείων και δεδομένων που αφορούν τα ζητήματα κοινωνικής προστασίας.
 • Να συνεισφέρει σε μελέτες περίπτωσης, σε ενδεδειγμένες και καλές πρακτικές από διαφορετικές δραστηριότητες που υλοποιούνται.
 • Να συνεισφέρει με την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης όταν αυτό χρειάζεται.
 • Να συνεισφέρει σε οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα όπως αυτά αναθέτονται από τον Protection Officer και την Protection Team Leader.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Απαιτούνται άριστες δεξιότητες στα φαρσί, επαγγελματική γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γλωσσικές δεξιότητες στα ελληνικά θα συνεκτιμηθούν ιδιαιτέρως. Η γνώση μία εκ των παρακάτω γλωσσών (γαλλικά, αραβικά, κουρδικές γλώσσες) αποτελούν ένα ξεχωριστό πλεονέκτημα.
 • Ακαδημαϊκό υπόβαθρο στην κοινωνική εργασία ή τουλάχιστον 1ετή επαγγελματική εμπειρία σε σχετικό τομέα. Η προηγούμενη εργασιακή εμπειρία με τοπικές ή διεθνείς ΜΚΟ θα θεωρηθεί ως ένα ισχυρό πλεονέκτημα.
 • Εμπειρία στην κινητοποίηση της κοινότητας καθώς και την προώθηση κοινοτικών πρωτοβουλιών στα πλαίσια της ανθρωπιστικής δραστηριοποίησης θα είναι επιπλέον προσόν.
 • Πολύ καλή γνώση χρήσης υπολογιστή.
 • Υψηλή επαγγελματική ηθική.
Προσφέρονται
 • Η σύμβαση θα είναι σύμφωνα με το Ελληνικό Εργατικό Δίκαιο και όλα τα επιδόματα θα παρασχεθούν στους εργαζόμενους (Χριστούγεννα, Πάσχα, Διακοπές).
 • Το DRC παρέχει ευκαιρίες κατάρτισης για την ανάπτυξη και ενίσχυση της ποιότητας των υπηρεσιών της καθώς και της επαγγελματικής και προσωπικής ανάπτυξης των μελών του προσωπικού της.
 • Η θέση αφορά την περιοχή της Αττικής και ισχύουν οι εθνικοί όροι και προϋποθέσεις.
Σημειώσεις
 • Κατά τη συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: douleuw.gr.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο