Θέση Εργασίας

Κοινωνικός Επιστήμονας

ΑΡΣΙΣ

Η ΑΡΣΙΣ προσλαμβάνει Κοινωνικό Επιστήμονα, για τη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ οργανισμού
 • Η ΑΡΣΙΣ είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Λειτουργεί με κέντρα στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, το Βόλο, την Κοζάνη και την Αλεξανδρούπολη, ενώ έχει αναπτύξει δραστηριότητες και σε πολλές άλλες πόλεις.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει μία θέση πλήρους απασχόλησης Κοινωνικού Επιστήμονα, κατά προτίμηση Κοινωνικού Λειτουργού στο πρόγραμμα φιλοξενίας ESTIA στη Θεσσαλονίκη. Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 31/12/2019, με προοπτική ανανέωσης. Ο/η Κοινωνικός/κή Επιστήμονας είναι υ̟πεύθυνος/η για την εκτίµηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενούµενων, την υποστήριξη των σχέσεων της οικογένειας, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία µε την κοινότητα.
Αρμοδιότητες
 • Συµµετέχει στο διαγνωστικό και υ̟ποστηρικτικό έργο µε τη διερεύνηση του κοινωνικού ιστορικού και την ψυχοκοινωνική αξιολόγηση των φιλοξενούµενων, του οικογενειακού και υ̟ποστηρικτικού τους περιβάλλοντος καθώς και µε τη θεώρηση της κοινωνικής διάστασης των αναγκών των φιλοξενούµενων µε την κατάρτιση του Οικογενειακού Σχεδίου ∆ράσης.
 • Αναλαµβάνει τη συστηµατική και τακτική συνεργασία µε τους φιλοξενούμενους με στόχο την εµψύχωση, ενδυνάµωση, ανά̟πτυξη ατοµικών και κοινωνικών δεξιοτήτων, ενεργο̟ποίηση και προετοιµασία λήψης α̟πόφασης για την ένταξη τους στην κοινότητα και την αυτονόµηση τους α̟πό τη δομή φιλοξενίας, αξιολογώντας α̟πό κοινού τις προόδους και τους στόχους.
 • Υ̟ποστηρίζει και προωθεί τα κοινωνικά δικαιώµατα των φιλοξενούµενων, διευρύνοντας και αξιο̟ποιώντας κάθε είδους κοινωνικο-προνοιακών παροχών, υ̟πηρεσιών, πηγών και προγραµµάτων υ̟ποστήριξης της κοινότητας.
 • Συνεισφέρει στην ζωή, το περιβάλλον, και στις διαδικασίες λειτουργίας του χώρου για τη δηµιουργία κοινωνικής και κοινοτικής υ̟ποστηρικτικής ατµόσφαιρας, συνεργαζόµενος/η τόσο ατοµικά όσο και οµαδικά µε τους/τις φιλοξενούµενους/ες.
 • Συµβάλλει στη διασύνδεση της δομής φιλοξενίας µε την κοινότητα µέσω της κοινωνικής µελέτης της κοινότητας, της ανάλυσης της δυναµικής της, της ε̟πιλογής τρό̟πων συστηµατικής διασύνδεσης και ένταξης της στο κοινοτικό πλαίσιο, της εκτίµησης και αξιο̟ποίησης των κοινοτικών ̟πηγών για την ψυχο-κοινωνική α̟ποκατάσταση των φιλοξενούµενων, καθώς και µέσω της ανά̟πτυξης ̟προγραµµάτων ενηµέρωσης – ευαισθητο̟ποίησης.
 • Παρατηρεί και αξιολογεί τις συνολικές ανάγκες των φιλοξενούμενων (συναισθηματικές, διαπροσωπικές, εκπαιδευτικές, επαγγελματικές κτλ.).
 • Παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη είτε σε ατομικό είτε σε ομαδικό επίπεδο.
 • Όποτε κρίνεται αναγκαίο, προβαίνει στις αναγκαίες παραπομπές σε δομές και υπηρεσίες είτε της ΑΡΣΙΣ είτε της κοινότητας προκειμένου να αντιμετωπιστούν ανάγκες και δυσκολίες των φιλοξενούμενων.
 • Πραγματοποιεί συνοδείες εκτός της δομής, αν χρειαστεί (π.χ. σε ψυχιατρικές ή ιατρικές υπηρεσίες).
 • Συµµετέχει στη συγκρότηση των εθελοντικών οµάδων, της εκ̟παίδευσης και της ε̟πο̟πτείας των εθελοντών/ντριών και των φοιτητών που πραγµατο̟ποιούν πρακτική άσκηση.
 • Αναλαμβάνει την εκπαίδευση και υποστήριξη των προς ενηλικίωση φιλοξενουμένων για την ένταξη τους στην αγορά εργασίας (ανάπτυξη δεξιοτήτων, σύνταξη βιογραφικού σημειώματος, εκπαιδευτικά εργαστήρια, σύνδεση με χώρους παραγωγής, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών).
 • Συμμετέχει στις ομάδες προσωπικού, τις εποπτείες και στις εκπαιδεύσεις που κρίνει απαραίτητες η Οργάνωση.
Απαιτούμενα προσόντα
 • Τίτλος σπουδών Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικού Λειτουργού ή Κοινωνιολόγου ή Ψυχολόγου ή άλλος τίτλος σπουδών ανθρωπιστικού χαρακτήρα.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται).
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τριών ετών σε συναφές αντικείμενο.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ.
Επιθυμητά Προσόντα
 • Γνώση δεύτερης ξένης γλώσσας (κατά προτίμηση γαλλικών).
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών αντίστοιχου κλάδου με το αντικείμενο της Θέσης.
 • Άδεια οδήγησης.
 • Εμπειρία εργασίας σε διαπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Προηγούμενη εθελοντική προσφορά.
Σημειώσεις
 • Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο estiaapartments@arsis.gr έως τις 30/6/2019 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Επιστήμονα».
 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν προς επίδειξη στην επιτροπή συνεντεύξεων φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας και συστατικές επιστολές από προηγούμενους εργοδότες.
 • Υποψήφιοι που θα κληθούν και θα προσέλθουν στη συνέντευξη, χωρίς τα παραπάνω έγγραφα, δεν θα συμπεριληφθούν στην τελική διαδικασία αξιολόγησης.
 • Αναφέρετε την πηγή της θέσης εργασίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα.
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο estiaapartments@arsis.grμε θέμα «Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Επιστήμονα».
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Λεπτομέρειες

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να κάνω αίτηση για θέσεις εργασίας μέσω του douleuw.gr?

Διαβάστε το άρθρο