Vacancy

Υπάλληλος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών

METKA

Η METKA προσλαμβάνει έναν/μία Υπάλληλο Οικονομικών και
Διοικητικών Υπηρεσιών, για τη Θεσσαλονίκη, Ελλάδα.

Προφίλ εταιρείας
 • Η METKA αποτελεί τον τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. για την κατασκευή εξειδικευμένων ενεργειακών έργων ευρείας κλίμακας, που καλύπτουν το πλήρες φάσμα της Μελέτης - Προμήθειας - Κατασκευής (EPC), αλλά και την βιομηχανική παραγωγή υψηλής τεχνογνωσίας, με παρουσία στους τομείς Ενέργειας, Υποδομών και Άμυνας.
Περιγραφή θέσης εργασίας
 • Η METKA-EGN Limited είναι μια εταιρεία με έδρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία προσφέρει λύσεις EPC με το κλειδί στο χέρι για ηλιακά – φωτοβολταϊκά έργα μεσαίας έως και μεγάλης κλίμακας. Πρόκειται για μια εξαιρετική ευκαιρία για έναν φιλόδοξο και ενθουσιώδη υπάλληλο οικονομικών και διοικητικών υπηρεσιών με ευχάριστη προσωπικότητα που θα ενταχθεί στην ομάδα μας.
Αρμοδιότητες
ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • Συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή & τον CFO σχετικά με την εκτέλεση των καθηκόντων και την υποβολή εκθέσεων.
 • Επίβλεψη του τμήματος λογιστηρίου σε διάφορες χώρες.
 • Επίβλεψη μηνιαίων/τριμηνιαίων λογαριασμών διαχείρισης, προβλέψεων και άλλων σχετικών εκθέσεων.
 • Συνεργασία με την τράπεζα της εταιρείας σχετικά με τις πληρωμές και τα έσοδα, τις διαπραγματεύσεις ισοτιμίας και αντιστάθμισης κινδύνου συναλλαγματικών συναλλαγών.
 • Παρακολούθηση προϋπολογισμών Έργων.
 • Ενημέρωση των αρχείων εσωτερικού ελέγχου (υπολογιστικά φύλλα κ.λπ.) και ηλεκτρονικού αρχείου.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
 • Διασφάλιση της συνολικής ομαλής λειτουργίας των εσωτερικών διοικητικών υπηρεσιών της Εταιρείας και της σχέσης κόστους-αποτελεσματικότητάς της.
 • Παροχή συνδρομής στην εφαρμογή των χρηματοοικονομικών συστημάτων και των ελέγχων, ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση των πολιτικών και των διαδικασιών (συμπεριλαμβανομένων των εξουσιοδοτημένων αρχών).
 • Διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων πολιτικών όσον αφορά στις διαδικασίες προμηθειών και διαγωνισμών για την εξασφάλιση των καλύτερων συμφωνιών για την Εταιρεία από τους παρόχους υπηρεσιών.
 • Αποτελεσματική διαχείριση όλων των εξωτερικών συμβάσεων και διασφάλιση ότι όλες οι δαπάνες της Εταιρείας έχουν εγκριθεί και καταχωριστεί σωστά.
 • Διασφάλιση της τήρησης των νομικών ευθυνών της Εταιρείας, ειδικότερα σχετικά με την ισχύ των απαραίτητων ασφαλιστηρίων συμβολαίων.
 • Ανάληψη καθηκόντων γενικών εργασιών διαχείρισης σύμφωνα με τις οδηγίες του Οικονομικού Διευθυντή π.χ. ενασχόληση με θέματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αλληλογραφίας, τηλεφωνικών μηνυμάτων & αιτημάτων και αρχειοθέτησης.
 • Παροχή οποιασδήποτε άλλης υποστήριξης, συμβουλών και έγκαιρης πληροφόρησης στον Οικονομικό Διευθυντή, όπως απαιτείται.
 • H θέση αναφέρεται στον Οικονομικό Διευθυντή & CFO.
Απαραίτητα προσόντα
 • Πτυχίο Λογιστικής, Χρηματοοικονομικών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Εξαιρετική γνώση στη χρήση MS office (Word, Excel, PowerPoint) και Email.
 • Αποτελεσματικές δεξιότητες επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Αναλυτική σκέψη και ανεπτυγμένες οργανωτικές δεξιότητες.
 • Ισχυρή κριτική σκέψη.
 • Επικοινωνιακή, ευχάριστη προσωπικότητα.
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Απαραίτητη προηγούμενη εμπειρία τουλάχιστον 5 ετών στον κατασκευαστικό τομέα.
 • Διαθεσιμότητα μετακινήσεων σε διάφορα σημεία της Ευρώπης, των ΗΠΑ, των Αραβικών Κρατών, της Ασίας ή/και παραμονή στο εξωτερικό για μεγάλες χρονικές περιόδους.
Σημειώσεις
 • Αναφέρετε την πηγή της αγγελίας στην αίτηση σας: δουλεύω.gr.
 • Τα βιογραφικά σημειώματα μπορούν να αποστέλλονται στην ακόλουθη διεύθυνση email: giannis.vasiliadis@metka-egn.com, αναφέροντας τον κωδικό θέσης “F&A.O”.
Πως να κάνετε αίτηση
1. Έγγραφα
 • Βιογραφικό Σημείωμα
2. Αίτηση
 • Αποστολή εγγράφων μέσω email στο giannis.vasiliadis@metka-egn.com, αναφέροντας τον κωδικό θέσης “F&A.O” στο θέμα.
Αυτή η θέση εργασίας δεν δέχεται πλέον αιτήσεις

Details

Frequently Asked Questions

How can I apply for vacancies through douleuw.gr?

Read Article